"Ніхто не стає хорошою людиною випадково"

                                 Платон

 

       Сучасні кардинальні зміни в житті українського суспільства вима¬гають нового підходу до структури і змісту освіти, її реформування. Держава налаштована перетворити освіту на пріоритетну галузь, по¬кликану примножувати інтелектуальний та науково-технічний потен¬ціал країни. Освіта має відігравати провідну роль у становленні Украї¬ни як європейської держави.
         Останнім часом значно зросла свідомість освітян, стала об'єктив¬ною необхідність оновлення принципів гуманізації завдань та цілей дошкільної освіти, оптимізації життя дитини відповідно до демокра¬тичних засад українського суспільства. Все це робить особливо акту¬альною проблему модернізації змісту першої ланки освіти, що є базо¬вою для розвитку особистості майбутнього громадянина Української держави.
      Реалізація нових підходів до навчально-виховного процесу у до¬шкільних навчальних закладах та визначення в ньому місця особис¬тості має починатися зі змін в управлінській діяльності. Тому пошук нових моделей управління - відкритих і демократичних - є органічною складовою адміністративної реформи в освіті.
        За останні роки законодавчі органи держави прийняли низку нор¬мативно-законодавчих актів з питань діяльності дошкільних навчаль¬них закладів, котрі активізували розвиток системи дошкіль¬ної освіти в Україні.
       Діяльність дошкільного навчального закладу враховує основні вимоги Закону України «Про освіту», «Про дошкільну освіту», «Положення про дошкільний навчальний заклад», «Базового компоненту дошкільної освіти», Базової програми розвитку дитини дошкільного віку «Я у Світі».

       Варто наголосити, що важливою умовою ефективності роботи з дошкільниками згідно Базової програми розвитку дитини дошкільного віку «Я у Світі» є створення розвивального життєвого простору.

       Педагоги дошкільного навчального закладу постійно працюють над удосконаленням і оновленням освітньо-виховного процесу, створюють умови для формування життєвої компетентності дітей дошкільного віку, збагачення соціального досвіду малюків, розвитку комунікативних здібностей, морально-етичних якостей, забезпечення психофізичної готовності дитини до навчання в школі.
        Педагогічні працівники здійснюють освітній процес, який базується на провідних принципах дошкільної освіти: реалізації підходу до дошкільного дитинства як до самоцінного періоду в житті дитини; орієнтації на особистісну взаємодію дитини та дорослих; балансі всіх видів дитячої діяльності; концентрації на психологічному комфорті малюка. Це сучасна парадигма дошкільної освіти.
        Сьогодні багато що з минулого досвіду не відповідає потребам сучасного дошкільного закладу, як і суспільства в цілому. Тому для того, щоб освітня галузь продуктивно розвивалась, потрібні нові ідеї, нові технології навчання і виховання, керівництва закладом. Все це вимагає апробації в інноваційній діяльності, яка повинна або довести доцільність і прогресивність висунутої ідеї, або спростувати її. Проте інноваційна діяльність - не мода, її не можна проводити без належного наукового обґрунтування. 
        Добре організована інноваційна діяльність завжди має характер наукового пошуку, прогностичне спрямування. 
        На завершення можна сказати, що інновація – це не щось недосяжне, а досить реальна справа, яка природно супроводжує педагогічну діяльність кожної творчої людини. Творити доступно всім, але вимагати від кожного педагога винахідницьких ідей не слід. А от мобілізувати всі наявні творчі ресурси до інноваційної діяльності необхідно, і це мають робити педагоги-практики. Бо головна надія у розв’язанні цього завдання покладається саме на них.
        Будь-яка інноваційна діяльність може бути мистецтвом або технологією. Мистецтво засноване на інтуїції, технологія - на закономірностях науки. З мистецтва все починається, технологією - закінчується, щоб потім все почалося спочатку.

  Завідуюча  Тетяна Вікторівна Шингур.

 

Результати оздоровлення по дошкільному н
Microsoft Word Document 12.3 KB
Інтерактивні ігрові технології.docx
Microsoft Word Document 19.2 KB
Вікові прояви соціальної компетентності
Microsoft Word Document 15.2 KB
Авторські програми і технології.docx
Microsoft Word Document 15.7 KB
Поради педагогові.docx
Microsoft Word Document 12.9 KB
Сучасні методи розвитку дитини.docx
Microsoft Word Document 14.1 KB

Рекомендації для молодого спеціаліста


Професійна діяльність


- ефективно розподіляти робочий час

- не йти з роботи, не оформивши необхідну документацію

- приділяти час для самовдосконалення та самопідготовки

- удосконалювати фахові знання

- учитися дивитись на світ очима дітей

- звертатися за методичною допомогою до колег, вихователя-методиста, практичного психолога

- завести щоденник власних успіхів та проблем, записувати способи їх розв"язання, нотувати особисті спостереження, відчуття

- розширювати свій кругозір: читати багато різнопланової літератури, відвідувати цікаві місця

- більше посміхатися, намагатися бути суворим, але доброзичливим педагогом

- лягати спати вчасно, відпочивати

Організація робочого часу і саморегуляція


- робити повторювані щоденні справи у чітко визначений час

- об"єднувати однотипні справи у блоки

-виокремлювати пріоритетні справи, завдання та зосереджуватися на них

- уміти казати "ні" людям або чинникам, які забирають ваш час

- обговорювати з вихователем-методистом, колегами запланований термін виконання завдань

- контролювати якість витраченого часу. Для цього варто кілька разів протягом дня ставити собі запитання:"Що я зараз роблю?"

- відмовлятися від недосяжної досконалості на користь результативного виконання нагальних завдань

- щодня планувати справи, що будуть виконані сьогодні, і виконувати заплановані

- фіксувати важливу інформацію та розміщувати її перед очима

- підтримувати порядок та чистоту робочого місця.

 

 

 

Інф.про плинність працівників.rtf
Text Document 1.1 MB
характ.за стажем і віком.rtf
Text Document 72.8 KB
хто навчається.rtf
Text Document 69.1 KB

Пам’ятка


Визначення критеріїв оцінювання професійної діяльності педагогів


Під час визначення критеріїв оцінювання професійної діяльності педагогів скористайтеся вимогами, визначеними в пунктах 4.3–4.6 Типового положення про атестацію педагогічних працівників, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 06.12.2010 № 930. У цих пунктах викладено перелік знань, навичок, умінь, компетентностей і вимог до рівня освіти, яким має відповідати педагог певного рівня кваліфікації.


Зокрема, під час визначення рівня професійної компетентності вихователів дошкільного закладу керуйтеся такими критеріями оцінювання їхньої діяльності, як:

· динаміка розвитку пізнавальної сфери та діяльності дітей;

· використання вихователем у педагогічній діяльності сучасних освітніх технологій, зокрема інформаційно-комунікаційних;

· узагальнення та поширення власного педагогічного досвіду, зокрема проведення відкритих заходів, майстер-класів, семінарів тощо;

· систематичність роботи щодо збереження життя і здоров’я дітей;

· організація співпраці з батьками дітей;

· підвищення професійної майстерності;

· участь у роботі методичних об’єднань.


Критерії оцінювання професійної діяльності педагогів визначайте для кожної конкретної посади відповідно до Кваліфікаційних характеристик професій (посад) педагогічних та науково-педагогічних працівників навчальних закладів, затверджених наказом Міністерства освіти і науки України від 01.06.2013 № 665.

назви гуртків.docx
Microsoft Word Document 13.4 KB